Dzielnica Łasztownia w Szczecinie

Szczecińskie Międzyodrze, którego część była przedmiotem analiz i opracowań w ramach konkursu, ze względu na swoje położenie stanowi naturalną przestrzeń do rozwoju śródmiejskiego centrum miasta.

Atrakcyjna lokalizacja w dorzeczu Odry, bliskość historycznego centrum oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze predysponują ten obszar do rozwoju miasta jako wiodącego ośrodka turystycznego, kulturalnego i ekonomiczno-gospodarczego północno-zachodniej Polski oraz południowego wybrzeża Bałtyku i euroregionu Pomerania.

Opracowana przez nas koncepcja rozwoju obszaru Międzyodrza wychodziła naprzeciw możliwościom i szansom rozwojowym Szczecina, uwzględniając przyjęte przez miasto długofalowe strategie (m.in. strategia rozwoju i strategia marki miasta). Podstawowym celem przyświecającym zmianom na terenach Międzyodrza jest przekształcenie tej części miasta w pprzestrzeń do życia przyjazną ludziom.

Nowe Międzyodrze ma się stać miejscem do pracy, wypoczynku i rozrywki oraz dobrym miejscem do zamieszkania.

W toku przekształceń powstanie wielofunkcyjny zespół śródmiejski zaplanowany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, który przyczyni się do rozwinięcia i realizacji idei Szczecina jako miasta Pływających ogrodów.

W ramach zmian funkcjonalnych terenów Międzyodrza zaproponowaliśmy przekształcenia mające na celu utworzenie ośrodka śródmiejskiego, który będzie stanowił uzupełnienie struktury centrum Szczecina. Główną zasadą przyświecającą planowanym zmianom jest rewitalizacja i rekultywacja terenów zainwestowanych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Przeważającą część Łasztowni przeznaczyliśmy na usługi centrotwórcze o charakterze ogólnomiejskim oraz regionalnym i ponadregionalnym. Obszary wzdłuż Basenu Zachodniego i Wschodniego zaplanowaliśmy pod rozwój funkcji usługowo-mieszkaniowych i usługowych. Na południe od ul. Energetyków oraz na Kępie Parnickiej i w północnej części Wyspy Zielonej zaprojektowaliśmy śródmiejską zabudowę mieszkaniowo-usługową. Wyspę Grodzką przeznaczyliśmy na zielone tereny sportu i rekreacji. Natomiast w południowej części Wyspy Zielonej postulowaliśmy zachowanie zespołu leśnego z dopuszczeniem nieuciążliwej rekreacji indywidualnej.

Na terenie Międzyodrza znajdują się obiekty i zespoły obiektów objęte ochroną konserwatorską wpisem do rejestru lub ewidencji zabytków. Obiekty te, najczęściej poprzemysłowe, stanowią dziedzictwo historyczne tej części miasta i nadają jej unikatowy charakter. Dlatego przy planowaniu rewitalizacji tych terenów założyliśmy zachowanie obiektów historycznych z adaptacją na nowe funkcje.

Rok:

2017

Lokalizacja:

Szczecin

Rodzaj inwestycji:

Budowa | Przebudowa | Rozbudowa | Zmiana sposobu użytkowania

Inwestor:

Miasto Szczecin

Zakres:

Koncepcja (projekt konkursowy)

Zespół projektowy:

Andrzej Hubka | Jan Jopowicz | Piotr Buck | Sławomir Szczotka | Joanna Freund | Maciej Łamasz | Maciej Smoliński | Agnieszka Pyrek

Nagrody:

Międzynarodowy konkurs urbanistyczny "Łasztownia - Nowe Serce Miasta" wyróżnienie w konkursie