Nasze Usługi

Oferujemy pełen zakres usług projektowych i doradczych dotyczących wszystkich etapów inwestycji

Faza przedprojektowa

Zapewniamy doradztwo lokalizacyjne, pomoc przy pozyskiwaniu terenów pod inwestycje, doradztwo prawne, opracowanie analiz chłonności terenu, koncepcji projektowych oraz uzyskanie uzgodnień administracyjnych.

Opracowania planistyczne

Analizujemy możliwości wynikające z dokumentów planistycznych, przygotowujemy wstępne opracowania koncepcyjne i uzyskujemy do nich decyzje o warunkach zabudowy, zapewniamy projektowe wsparcie Inwestora w procesie przygotowania planów miejscowych.

Analizy i przygotowanie projektów

Przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięć w procedurach oceny ich oddziaływania na środowisko; zapewniamy obsługę geotechniczną, geodezyjną i konserwatorską; sporządzamy inwentaryzacje zieleni, plany gospodarki drzewostanem i nasadzeń zastępczych; we wszystkich tych działaniach oferujemy pełną reprezentację Inwestora w postępowaniach administracyjnych. Zapewniamy opracowanie ekspertyz technicznych rzeczoznawców budowlanych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, higienicznosantarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowujemy charakterystyki energetyczne inwestycji.

Projekty koncepcyjne

Przygotowujemy koncepcje architektoniczno-budowlane oraz projekty koncepcyjne wielobranżowe zagospodarowania terenów, zabudowy oraz wnętrz.

Projekty budowlane

Sporządzamy wielobranżowe projekty budowlane w pełnym wymaganym zakresie. Na potrzeby projektów uzyskujemy wszystkie wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie. Pomagamy Inwestorowi uzyskać pozwolenia na budowę, występując w jego imieniu przed organami administracji architektoniczno-budowlanej. W razie konieczności opracowujemy projekty budowlane zmian do zmiany pozwolenia na budowę.

Projekty przetargowe

Przygotowujemy przetargową dokumentację projektową wszystkich branż. Zapewniamy opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Wspieramy Inwestora w trakcie wyłaniania generalnego wykonawcy.

Projekty wykonawcze

Opracowujemy wielobranżowe projekty wykonawcze inwestycji. Przygotowujemy szczegółową dokumentację projektową zawierającą zestawienia, dobory sprzętowe i materiałowe, detale projektowe. Tworzymy kompleksowe projekty aranżacji wnętrz.

Materiały marketingowe

Na potrzeby inwestycji przygotowujemy materiały marketingowe, np. wizualizacje zabudowy i wnętrz, karty lokali itp. Zakres dostosowujemy do potrzeb zamawiającego.

Nadzór autorski

W trakcie realizacji inwestycji zapewniamy sprawny nadzór autorski architekta i projektantów branżowych. Aktywnie uczestniczymy w procesie budowy, stwierdzając zgodność rozwiązań z dokumentacją, doradzając, opiniując ewentualne zmiany, wyjaśniając wątpliwości. Dla nas projekt kończy się po odbiorach końcowych inwestycji.

PROJEKTUJEMY INWESTYCJE O RÓŻNYCH SKALACH

Projektując architekturę, z powodzeniem współpracujemy ze sprawdzonymi biurami i projektantami branżowymi, m.in.:

  • Biuro Konstrukcyjne Matejko i Partnerzy Miłosław Matejko (konstrukcja),
  • Pracownia Projektowa JAKON Jacek Grzelak (konstrukcja),
  • Biuro Projektów Instalacyjnych JANURA (branża sanitarna, elektryczna i teletechniczna),
  • Biuro MF-Projekt sp. z o.o. Marcin Fleszyński (branża sanitarna),
  • Studio Instalacji Sanitarnych Łukasz Drobiński (branża sanitarna),
  • Biuro BS-Projekt sp. z o.o. Paweł Brucko-Stempkowski (branża drogowa),
  • Green Elements Karolina Wróbel (projekty zieleni),
  • GEOSKOP sp. z o.o. (geologia inżynierska, geotechniczna, hydrogeologia),
  • Sonitus sp. z o. o. sp.k. (akustyka budowlana),
  • Biuro Inżynieryjne Projekt-MED Stanisław Niedzielski (technologia medyczna)

KSZTAŁTUJEMY PRZESTRZEŃ